Monthly Archives: Październik 2016

Nowy baniak, krok po kroku/ New tank step by step – 24.10.2016

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył opisu zakładania nowego baniaka na podłożu H.E.L.P. Akwarium będzie przeznaczone pod selekcje krewetek PRL z pierwszego zbiornika. Zbiornik to Shrimp Set Smart 30L z Aquaela. Etap przygotowania podłoża został rozpoczęty dwa tygodnie wcześniej i polegał na moczeniu we wiadrze osobno wsypanego podłoża. Podłoże zostało zalane wodą RO, którą codziennie mieszałem, a co trzy dni wymieniałem na nową. Po co to robiłem? Płukanie podłoża miało na celu przyśpieszenie pracy podłoża w zbiorniku, równomiernego nawodnienia, wyeliminowania martwych stref powietrznych jak i pozbycia się niepotrzebnego pyłu. Podobną procedurę wykonywałem przy pierwszym zbiorniku, który funkcjonuje bez zastrzeżeń.

Today’s post is about setting up a new tank based on the H.E.L.P Shrimp Advanced soil. The New Aquarium will be designated for the selection of PRL shrimps from the first tank. The used tank is Shrimp Set Smart 30ltr from  Aquael Co. A stage soil preparation was started two weeks earlier and consisted of soaking separately substrate in a bucket. The substrate was flooded with RO water, which was mixed every day, and every three days exchanged for a new RO water. Why I did this? Rinsing of the substrate had intended to accelerate „substrate working”  in the tank, even hydration, eliminate dead air zones and get rid of unnecessary dust. A similar procedure was performed  in the first tank, which operates without any problem to this day.

Jak wiadomo w zestawie Aquaela jest wszytko co potrzeba do wystartowania zbiornika (szkło, filtr, lampka, grzałka, mata i przykrywa na zbiornik), ale z drugiej strony można rzec, że jest wszystko i nic za razem. Z zestawu poza szkłem naturalnie, zostawiam jedynie lampkę Leddy 6W oraz matę pod zbiornik. Filtr Pat Mini posiada zbyt porowatą gąbkę przez co młode krewety są narażone na wessanie. Można oczywiście wymienić samą gąbkę na mniej porowatą, ale dla mnie lepszym rozwiązaniem jest zastąpienie tego filtra, filtrem U-Jet3. Jest on wydajniejszy i bardziej praktyczny. Posiada on dwie gąbki i kiedy jedną chcemy wypłukać to druga może pracować w tym samym czasie. Grzałka jak i pokrywa nie będzie używana. Najniższa temperatura w zbiorniku to będzie ok.19st., a poza tym używanie grzałki bez termostatu wiąże się z ryzykownym i czasochłonnym kontrolowaniem temperatury.  Po przemyciu szkła pora na wyścielenie podłoża. Zanim jednak do tego przystąpię na dno rozsypuję równomiernie niedużą ilość bakterii BT9 z firmy Mosura. Bakterie, minerały i uzdatniacze wody tej marki również były użyte przy pierwszym baniaku, tak więc i tym razem wspomagam się tymi produktami.

As is known the Aquael set is everything you need to start aquarium (glass, filter, lamp, heater, mat and covers on the tank), but on the other hand you can say that this is everything and nothing at the same time. From the set, except for glass naturally only the Leddy 6W light and a mat under the tank left. Pat Mini filter has a  big porous sponge, so there is a danger that very young shrimps could be sucked into the filter. Of course you can replace the sponge with the one with  smaller porous, but for me it is better to replace this filter with  U-Jet3 filter. This one is more efficient and practical. It has two sponges and when I  want one to rinse,  second can work at the same time. The heater and the cover is not necessary and  will not be used. The lowest temperature in the tank is aprox. 19C. Besides, using the heater without thermostat is associated with risky and time-consuming control of  the temperature. After washing the glass it is time for soil. But before I proceed with soil I  scatter evenly small amounts of bacteria BT9 from Mosura to the bottom. This brand bacteria, minerals and water treatments  have also been used in the first tank. So this time I’m using these products, too.

IMG_8030Bt9 na dnie/ Bt9 on the bottom

Bt9 rozsypane, pora wyłożyć pierwszą warstwę podłoża. W sumie na tej pierwszej mogłoby się zakończyć, jednak z racji, że daję jeszcze minerały Old Sea Mud Powder, które zaleca się stosować pod wierzchnią warstwę podłoża, więc ogólnie mam dwie warstwy. Grubość podłoża to ok. 1- 1,5cm. Kiedy podłoże jest gotowe, ze zbiorniczka obok wlewam pierwszą partie wody. Tak. ok. 5l. Jest to woda żywa, tak więc cykl azotowy powinien przebiec szybciej. Pozostała woda to czysta RO z dodatkiem uzdatniacza Rich Water. Akwarium zalewane jest przy pomocy wężyka i spodka leżącego na podłożu w celu uniknięcia zabełtania podłoża. Na koniec wrzucam jeszcze dwa liście ketapangu i kilka szyszek olchy, które będąc bogate w garbniki przyczynią się do zmiękczenia i poprawienia jakości wody.

BT9 is scattered, so let’s put the first layer of the substrate. In total, this one layer could be enough, but I used more minerals (Old Sea Mud Powder) which is recommended to be used under the top layer of the substrate, so in general I made two layers. The thickness of the substrate is approx. 1- 1.5 cm. When the ground is ready, time for the parts of water mainly from living tank – approx. 5l. This is the living water, so the nitrogen cycle should run faster. The remaining water is pure RO water  with the addition of Mosura Rich Water. Aquarium is doing to be filled with the hose and saucer lying on the ground in order to avoid mixing substrate. At the end I throw two more leaves of  Terminalia catappa and some alder cones which being rich in tannins help to soften and improve water quality.

IMG_8038Pierwsza warstwa i Old Sea Mud Powder/ First layer and Old Sea Mud Powder

IMG_8040

IMG_8041Zalewanie / Filling

Tak zalane akwarium zostawiam na noc. W dniu następnym kiedy woda stanie się bardziej przejrzysta (bo mimo wszystko jest ona trochę zapylona), wrzucam rośliny: przywiązane do kokosa mech i mikrozorium oraz rogatka. Rogatek to idealna roślina na start baniaka gdyż skutecznie obniża poziom NO3, NO2 i pochłania duże ilości amoniaku. Za jakiś tydzień dokonam pierwszych pomiarów parametrów wody oraz wrzucę testowego ślimaka. Po 3-4 tygodniach jeśli parametry będą korzystne i ustabilizowane do zbiornika zostaną wpuszczone krewetki.

This way flooded aquarium I left for the night. The next day, when the water becomes more transparent (because after all it is a little pollinated), I throw some plants: tied to a coconut moss, Microsorum and the Ceratophyllum.  Ceratophyllum is the perfect plant to start tank because it effectively lowers the level of NO3 and NO2 and absorbs large amounts of ammonia. After a week I will make the first measurements of the water and throw a „snail test”. After 3-4 weeks, if the parameters will be  favorable and stabilized the tank will be ready for shrimps.

IMG_8043Tuż po zalaniu/ Moment after flooding

IMG_8053Nazajutrz/ Next day

  • Zbiornik: 30L
  • Podłoże: H.E.L.P. Shrimp Advanced Soil.
  • Uzdatniacze: Mosura Bt9, Old Sea Mud Powder, Rich Water, ketapang, szyszki olchy
  • Filtracja: U-Jet3
  • Oświetlenie: Leddy 6W
  • Flora: Stringy moss, Microsorium, Rogatek

W przygotowaniu nowego baniaka 11.10.2016

Wczoraj rozpocząłem proces przygotowania podłoża pod nowy baniak, który za jakieś 5-6 tygodni zostanie zasiedlony co lepszymi krewetkami z pierwszego akwarium. Baniak znowu na podłożu HELP Adavnced Shrimp Soil, do którego póki co nie mam żadnych zastrzeżeń. Do nowego zbiornika trafią PRL-ki, które mają znamiona klasy SS typ Hinomaru, oraz te o zalążkach ubarwienia odnóży. Poniżej kilka obecnych fotek przy użyciu pierścieni pośrednich (jak na focenie z ręki wieczorową porą, to z ostrości jestem nawet zadowolony ;)).IMG_7970

IMG_7984

IMG_7985

IMG_8012