Monthly Archives: Styczeń 2018

[BT5] Zewnętrzny pigment/ Outer pigment – 14.01.2018

Kilka dni temu zastanawiałem się czemu nowo nabyte Tigery mają pomarańczowe części ciała (ogon, rostrum). Dość szybko z wyjaśnieniem tej zagadki przyszedł mi Rafał „Kumak” Maciaszek. Dzięki swej uprzejmości wyraził on zgodę na publikacje poniższej treści oraz zamieszczenie zdjęcia dotyczącego tego zagadnienia. Za równo tekst jak i zdjęcie jest autorstwa Kumaka. By czasem czegoś nie pomieszać, tekst został przyklejony w oryginalnej pisowni.

A few days ago I was wondering why the newly acquired Tigers have orange body parts (tail, rostrum). The explanation of this riddle came quickly from Rafał „Kumak” Maciaszek. Thanks to his kindness, he agreed to publish the following content and the photo regarding this issue. Both the text and the picture are authored by Rafał „Kumak” Maciaszek (the text is copied in fhe original version).

Blue Tiger z pomaranczowymi oczami to Black (rasa) Tiger (odmiana) BLC (pigment zewnwrrzny) OE (oczy) / Blue Tiger with orange eyes is Black (breed) Tiger (variety) BLC (outer pigment) OE (eyes)

BLC – blue
ORC – pomaranczowy/ orange
tam na fotce jest jeszcze Golden gene / on the photo there is still Golden gene 
Golden to rozcienczona pomarancz – wynika z wieloletniego chowu wsobnego krewetek / Golden is a dilute orange – it results from many years of inbred shrimp rearing
normalnie bylyby takie jak Tangerine Tiger / normally they would be like Tangerine Tiger
BLC i ORC
niebieska lub pomaranczowa kutykula / blue or orange cuticle
Oznakowanie plakatów: / Marking of posters:
np. Blue Tiger = Black (czarna rasa/ black breed) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger) OE (oczy pomarańczowe / orange eyes) BLC (niebieska kutykula / blue cuticle), czyli / so Black Tiger OE BLC
np. Super Tiger = Black (czarna rasa / black breed ) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger ) ORC (pomarańczowa kutykula / orange cuticle), czyli / so Black Tiger ORC
np. Black Tiger BT0 = Black (czarna rasa/ black breed) Tiger (odmiany Tiger / variety of Tiger) BT1 (gradacja 1 dla BT /first gradation for BT ) OE (orange eye) BLC (niebieska kutykula / blue cuticle ), czyli / so Black Tiger BT1 OE BLC
Na niektórych plakatach występuje jeszcze inne określenie dla ubarwienia kutykuli (np. Blue Gene = niebieska kutykula). / On some posters, there is another term for coloring the cuticle (eg Blue Gene = blue cuticle).

[BT5] Tigerland Project – 10.01.2018

„Witaj w ekskluzywnym klubie” – usłyszał Kamil Stoch od Svena Hannawalda, odbierając gratulacje po wygraniu (w imponującym stylu) Turnieju Czterech Skoczni. Przypuszczam, że uczucie towarzyszące Kamilowi w tamtej chwili było podobne do mojego, kiedy wczoraj z euforią otwierałem długo oczekiwaną paczkę z krewetkami. A mowa o jedeanastu krewetkach BT 5.

Welcome to the exclusive club” – heard Kamil Stoch from Sven Hannawald, receiving congratulations after winning (in impressive style) the ski-jumping 4-Hills-Tournament. I suppose that the feeling accompanying Kamil at that moment was similar to mine yesterday when I opened a long-awaited packet with shrimps – BT5 shrimps.

Krewetki ogólnie pochodzą z azjatyckiego importu. Nie wiem skąd dokładnie. Oczywiście dodatkowy smaczek byłby, gdyby były dziko łapane gdzieś w strumieniach z okolic Guangzhou, jednak nie wiem czy te niskie gradacje Black Tigerów występują w naturalnym środowisku. Prawdopodobnie krewetki pochodzą z jednej z wielu azjatyckich farm, zlokalizowanych w Malezji, Tajlandi lub Chinach.

Shrimps generally come from Asian imports (I do not know the exact location). Of course, the extra point would be if they were caught wildly somewhere in the streams around Guangzhou, but I do not know if these low gradations of Black Tiger occur in the natural environment. Probably the shrimps come from one of many Asian farms located in Malaysia, Thailand or China.

O krewetkach z importu wiele się słyszy. Przeważnie niedobrego, że krewetki słabe, kiepskiej jakości itp. Jeśli chodzi o ich kondycję to tu nie mam powodów do obaw. W oczekiwaniu aż dojrzeje  dla nich mój zbiornik, prawie dwa miesiące robale aklimatyzowały się w Polsce u jednego z hodowców, nie wykazując żadnych oznak do niepokoju, a wręcz przeciwnie. Co do jakości, to co można oczekiwać od BT5 :). Jedyne ryzyko to to, że krewetki mogą się okazać jakimiś hybrydami, ale to czas pokaże co drzemie w ich genach.

One may hear a lot about shrimps from import. Mostly bad things – something like that shrimps are weak, poor quality, etc. However I have no reason to worry about their condition. Waiting for the closing of the nitrogen cycle in my tank, the shrimps were acclimatized in one of the breeders in Poland for almost two months, showing no signs of anxiety (just the opposite). As for quality – it is what you can expect from BT5 :). The only risk is that the shrimps may turn out to be some kind of hybrid, but time will show what is hidden in their genes.

Jak wiadomo krewetki BT5 to najniższa gradacja Black Tigerów. Patrząc na powyższą grafike są jeszcze krewetki BT6, czyli zwyczajne Tigery. Moje nabytki to mieszańce BT5/BT6. Cała frajda w ich hodowli będzie polegała na żmudnej i wieloletniej selekcji w celu otrzymania najwyższej gradacji BT0 – robala w pełni czarnego z pomarańczowymi oczami. W chwili obecnej jestem na najniższy szczeblu. Część krewetek wygląda jak zwyczajne Tigery, a część ma już pogrubione paski. Ponieważ do tej pory przyzwyczajony byłem jedynie do obserwacji Blue Tigerów, pierwszą rzeczą jaka rzuciła mi się w oczy, (kiedy krewetki były jeszcze w worku) to inny kolor rostrum oraz ogona wachlarzowego. W przeciwieństwie do Blue Tigerów, u nowo nabytych BT5 kolor ten był żółto-pomarańczowy. Krewetka pod tym względem przypomina trochę dzikiego Super Tigera. Ponieważ w opisach Black Tigerów natrafiłem jedynie na informację, że telson jak i rostrum jest przeźroczyste, zastanawiam się czy ta różnica nie jest jakimś efektem przejściowym, wywołanym przez transport krewetek. Porównując posiadane krewetki (Bee & Tigers) i ich różnice widoczne gołym okiem (szczególnie w budowie rostrum), nachodzi mnie chęć nabycia mikroskopu. Fajnie by było wziąć pod lub robale i porównać osobiście detale krewetek Caridina Serrata, a Caridina cantonensis.

As you know BT5 shrimp is the lowest Black Tiger gradation. Looking at the above graphics there are also BT6 shrimps (ordinary Tigers). My purchases are between BT5 / BT6. The whole fun in breeding them is in a tedious, long-term selection in order to obtain the highest gradation BT0 – a black-colored shrimp with orange eyes. At the moment I am at the lowest level. Some shrimps look like ordinary Tigers, and some have bold stripes. Because so far I was used to observing the Blue Tiger, the first thing that caught my eye (when the shrimps were still in the bag) is a different color of the rostrum and the fan’s tail. Unlike the Blue Tiger, in the newly acquired BT5 this color is yellow-orange. The shrimp in this respect resembles some wild Super Tiger. Because in the descriptions of Black Tiger I only came across the information that telson and rostrum is transparent, I wonder if this difference is not a temporary effect caused by transport. Comparing the possessed shrimps (Bee & Tigers) and their differences visible to the naked eye (especially in the construction of rostrum), I am tempted to purchase a microscope. It would be nice to take it under the lupe and compare the details of  Caridina Serrata and Caridina cantonensis shrimps.

 

Krewetki trafiły do zbiornika OW 35l, podłoże ENVI, przewodność ok.330us, PH<6, KH0, GH7, filtracja Aquael Circulator 500 + gąbka oraz E-Jet 102, rośliny: rogatek, microsorium Pteropus, mchy: Peacock, Willow gigantea, ozdoby: korzeń i kokosy

Shrips lives in  Opti White Tank (35liters), soil: Glasgarten Environment, conductivity 330µs/cm, PH<6, KH0, GH7, filtration Aquael Circulator 500 and E-Jet 102, flora: Ceratophyllum, Microsorium Pteropus, Peacock moss, Willow gigantea moss.